สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012

สูจิบัตร 21 ต.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ         
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน เราอยู่กับเจ้า
จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 เปโตร 4:12-19” คุณจันทร์ธี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “กิจการของพระเจ้า”                                          
เทศนา
: การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์  “2 โครินธ์ 11:16-33”  อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *