สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013

สูจิบัตร 10 กุมภาพันธ์ 2013

國語部程序表二○一三年二月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:พระเจ้ารักคุณและฉัน เราจะเดินในทางของพระเยซู
ฉันได้วางใจในพระเจ้า มืดมิดก่อนฟ้าสาง เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยากอบ 4:1-10” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า”
เทศนา : รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้น “เอเฟซัส 1:15-23” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :    “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *