สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2013

สูจิบัตร 4 สิงหาคม 2013

國語部程序表二○一三年八月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 4 สิงหาคม ค.ศ. 2013  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ “มัทธิว 5:8”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12:1-8”  คุณน้ำทิพย์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย “May The Road Rise To Meet You”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณฉวีวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา : “บทเรียนจากชีวิตของ แซมสัน”  (ผู้วินิจฉัย 13-16)  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เวลานี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท :                                                        อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *