สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 20 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ พระเยซูเป็นที่รักของข้า นำข้าใกล้พระองค์ พระบิดาในสวรรค์
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 12:35-48” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ฉันจะสัตย์ซื่อ”
เทศนา
: คำอุปมาเรื่องบ่าวสัตย์ซื่อ และไม่สัตย์ซื่อ “ลูกา 12:35-48” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *