สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014

สูจิบัตร 11 พฤษภาคม 2014

國語部程序表 二○一四年五月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณรพีพรรณ เชิญชวนนมัสการ : “2 ซามูเอล 22:32-34”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าผจญทุกสิ่ง ข้าจะรักและบูชา พระองค์ทรงสมควร เปลี่ยน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 5:13-25” คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา : กลุ้มใจจริงๆ “ปัญญาจารย์ 4:1-16” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ฉันได้วางใจในพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *