สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014

สูจิบัตร 17 พฤษภาคม 2014

國語部程序表二○一四年五月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสุมล/คุณอรวรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์ เชิญชวนนมัสการ : “1 เธสะโลนิกา 5:9”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระทรงรักเธอและฉัน โอ้พระเจ้าทรงรักมนุษย์ โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่ เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มาลาคี 3:1-5; 4:1-3”  คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์เป็นทุกสิ่งของข้า”
เทศนา : ชีวิต & ความหวัง “1 เธสะโลนิกา 4:13-5:11”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *