สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

สูจิบัตร 12 ตุลาคม 2014

國語部程序表二○一四年十月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:12 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรพรรณา คุณวรีรัตน์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน คุณฑิฆัมพร เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ในทางพระองค์ เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ เปลี่ยน ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12:1-21” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความรักมั่นคง”
เทศนา : รู้จักคน 4 ประเภท “ปัญญาจารย์ 7:15-18, 26-29”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *