สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

สูจิบัตร 1 กุมภาพันธ์ 2015

國語部程序表 二○一五年元月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา :10:00 น.

ผู้เทศนา :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้เบรรเลงเปียโน
:คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเจวียน คุณหยางเหวินเฉวีย คุณเยี่ยนเสียงเซียนอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: โปรดเปิดดวงตา พระเมษโปดกบนพระที่นั่ง ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : มาระโก 10:45
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 27:1-6” คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Come, Follow Me
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : มาเพื่อปรนนิบัติ “มาระโก 10:35-45”  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคุณพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *