สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

สูจิบัตร 8 กุมภาพันธ์ 2015

國語部程序表二○一五年二月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวันดี/คุณวรีรัตน์
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณนฤมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณวรรณนิสา/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร

เชิญชวนนมัสการ :“1 ซามูเอล 12:24”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์เท่านั้น พระเจ้าดีต่อฉัน ทุกวันเวลา ฉันได้วางใจในพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 4:21-34” คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ในเวลาของพระคริสต์”
เทศนา : อยู่เพื่อพระคริสต์ & ตายก็ได้กำไร “ฟิลิปปี 1:19-26”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *