สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 11 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณจำเริญ

เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 133 – 134
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงสมควร พระบิดาในสวรรค์ จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ
อ่านพระวจนะ
: “ผู้วินิจฉัย 1” คุณชูพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: มุ่งมั่น “ผู้วินิจฉัย 1” อ.แซมมิว ลี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *