สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 18 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพันไมล์/คุณสิชาณีย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณนงค์ลักษณ์

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: รักพระคริสต์ เราจะเดินในทางของพระเยซู พระเจ้าดีต่อฉัน
อ่านพระวจนะ
: “ผู้วินิจฉัย 2” คุณสุมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์
คณะนักร้องจากโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์
:
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา
: ระวัง “ผู้วินิจฉัย 2” อ.แซมมิว ลี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “สุขสบายจิตใจข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *