สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1พฤศจิกายน 2015

สูจิบัตร 1 พฤศจิกายน 2015

國語部程序表二○一五年十一月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เวลา :10:00 น.

ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน
:คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณหวางยวี่ อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ จงทูลพระเยซู เราจะสร้างประชากร
เชิญชวนนมัสการ : 1 พงศาวดาร 16:24
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 20:19-23” คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Day by day and with each passing moment
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ”
เทศนา : เราจะใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น “ยอห์น 20:19-23”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ส่องสว่าง”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *