รายการวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015

นมัสการภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
นมัสการภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมทีมปฏิคมไทย-จีน ที่ห้อง 41 เวลา 13.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *