สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010

สูิจิบัตร 15 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณศิลดา/คุณสิชาณีย์  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจินตนาภรณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้ายกเสียงขึ้น เราขอนมัสการพระองค์ สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ อิมมานูเอล
อ่านพระวจนะ
: “เนหะมีย์ 8:1-18” คุณนงค์ลักษณ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เมื่อทรงสัมผัสฉัน”
เทศนา
: ฟื้นฟูโดยพระวจนะของพระเจ้า “เนหะมีย์ 8:1-18” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *