สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010

สูจิบัตร 22 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 22 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวศินี/คุณมนัสวี  ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณภูมินทร์/คุณนงค์ลักษณ์

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มา นี่เป็นเวลานมัสการ น้ำแห่งชีวิต พระสิริ เพียงผู้เดียว
อ่านพระวจนะ
: “ปฐมกาล 39:1-23” คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา
: ชายหนุ่มผู้ไม่ประสากับหญิงเจ้าเล่ห์ “สุภาษิต 7:6-27” อ.เอษรา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เมื่อมองดูความบริสุทธิ์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *