สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2010

สูจิบัตร 5 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (วันมิชชั่น)
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณจ้าวฟ่งฉิน  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณสยุมพร คุณกงอิ๋ง คุณเฉินจิ้ง  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา  ผู้เทศนา : อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศลาว”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอไฟพระวิญญาณลุกโชติช่วง ชีวิตข้าขอมอบถวาย คนต้องการพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “โรม 10:15”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 52:7-10” คุณดวงพร/คุณจ้าวฟ่งฉิน
คณะนักร้องจีน
: 快放光                                                
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “โอ ชาวศิโยนจงรีบ” หน้า 252
เทศนา
: “มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?” อ.ชวฤทธิ์/คุณสุนทรีย์
คณะนักร้องไทย :
We can share His love
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ส่องสว่าง หน้า 253 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *