Archives for February 2012

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ กิจการ 2:43-47 “ชีวิตในคริสตจักร”

สดุดี 133:1 ที่ว่า “ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด” เป็นภาพที่สวยงามของการมีสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องคริสเตียน และภาพนี้ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในคริสตจักรยุคแรก

Q1  คุณคิดว่า ผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามารวมตัวกันด้วยท่าทีอย่างไร? และพระเจ้าทรงอวยพรการมารวมตัวเพื่อสามัคคีธรรมกันของพวกเขาอย่างไร?
Q2  คุณจะมีส่วนให้ภาพสามัคคีธรรมในคริสตจักรยุคแรก เกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012

สูจิบัตร 26 ก.พ. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์ ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวศินี/คุณมนัสวี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์ [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
: ศจ.ดร.นันทชัย/อ.เหอจื้อผิง  
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี          
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น
: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ กิจการ 2:14-42 “การเทศนาครั้งแรก”

เปโตรได้ขึ้นเทศนาครั้งแรก ด้วยการกล่าวอธิบายพระคัมภีร์เดิม และข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับประชาชนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มไห้ฟังอย่างกระจ่างแจ้ง ผลที่ตามมาคือ มีคนรับเชื่อถึง 3,000 คน

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเปโตรจึงเริ่มต้นพันธกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า และข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ แทนที่จะกระทำการอัศจรรย์เพราะได้รับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว?
Q2 คุณให้ความสำคัญกับการฟังคำเทศนาในคริสตจักรมากน้อยแค่ไหน?

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ กิจการ 2:1-13 “การสวมทับ”

ในวันเพ็นเทคศเต ซึ่งเป็นวันที่ 50 หลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ พวกสาวก ไม่ว่าจะเป็นพวกยิว หรือคนต่างชาติที่เกรงกลัวพระเจ้าต่างพากันมารวมตัวกัน เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเยซูคริสต์ได้บอกไว้

Q1  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสวมทับในชีวิตของผู้ที่เชื่อ เกิดการอัศจรรย์อะไร?
Q2  การสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธ์ทำให้ผู้ที่เชื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน คริสตจักรแม้จะมีความหลากหลาย แต่คุณจะมีส่วนทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?