Archives for March 2014

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ยากอบ 4:1-3 “ขอแล้วไม่ได้”

มีคริสเตียนจำนวนมากที่มักจะอ้างคำพูดของพระเยซูในพระธรรมมัทธิว 7:7-8 ที่กล่าวไว้ว่า  7“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 8เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” ในการอธิษฐาน แต่สุดท้ายคริสเตียนเหล่านั้นก็พบว่า พระเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานของเขา…

Q1  ยากอบได้บอกถึงสาเหตุอะไร ที่ทำให้พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา? (สังเกตคำในข้อ 1-3 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า เมื่อคุณอธิษฐานและไม่ได้รับคำตอบ เพราะมีสาเหตุเดียวกับที่ยากอบบอกหรือเปล่า? อะไรคือแรงจูงใจในการอธิษฐานของคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานและขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม สดุดี 66:16-19 “บ่มไว้ในใจ”

ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่า รักพระเจ้าสุดหัวใจ และมีความเชื่อในพระเจ้าที่เข้มแข็ง เป็นบุคคลที่พระเจ้ารักและทรงมีพระสัญญาว่า จะให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล มีชื่อเสียงใหญ่โต และมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ (2 ซามูเอล 7:1-16) แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าจะทรงตอบทุกคำอธิษฐานของดาวิด

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของดาวิด (ข้อ 18) ทั้งๆ ที่ดาวิดมีความเชื่อ (ข้อ17) และพระเจ้าก็ได้ยินคำอธิษฐานของดาวิด (ข้อ 19)?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า การที่คุณไม่ได้รับคำตอบเมื่ออธิษฐาน เพราะมีสาเหตุเดียวกับดาวิดหรือเปล่า? อะไรคือสิ่งที่คุณ “บ่มไว้ในใจ” ใช้เวลานี้อธิษฐานและขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:7-12 “ทบทวน”

แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน
เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า
ไม่ได้มาจากตัวเราเอง
เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว
เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ
เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย
เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ
เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย
เพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอ
เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเรา
ซึ่งจะต้องตายนั้น เหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา
แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการใคร่ครวญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:12 “ความตาย & ชีวิต III”

เหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา
แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณคิดว่า ทำไม “ความตาย” ที่เปาโลกำลังเผชิญหน้าอยู่ จึงส่งผลทำให้ชีวิตของพี่น้องที่มีความเชื่อ เติบโตขึ้นในพระเจ้า?
Q2  คุณจะนำแบบอย่างชีวิตของเปาโลไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นพรต่อผู้อื่นอย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:11 “ความตาย & ชีวิต II”

เพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้น
ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอ
เพราะเห็นแก่พระเยซู
เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเรา
ซึ่งจะต้องตายนั้น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ทำไม “การยอมตายเพราะเห็นแก่พระเยซู” จึงทำให้ “ชีวิตของพระเยซู” ปรากฏในชีวิตของเรา ?
Q2  คุณคิดว่า คุณจะยอมตายในเรื่องใดบ้าง เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏออกมาในชีวิตคุณ ให้ผู้อื่นได้แลเห็นและสรรเสริญพระเจ้า