Archives for January 2016

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 1เปโตร1:6-7 “การทดลอง”

ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้
จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ
เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ
ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ
เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ

Q1 ในช่วงนี้มีการทดลองอะไรบ้างในชีวิตของคุณ ที่ส่งผลต่อความเชื่อ และการติดตามพระเจ้า?
Q2 อะไรคือสิ่งจะเกิดขึ้น ถ้าคุณสามารถมีชัยชนะเหนือการทดลองที่เข้ามาในชีวิต?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 25-26   มัทธิว 20:17-34

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณน้ำทิพย์
คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล คุณชนมน
คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :    คุณจำเริญ คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2016

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2016 – นมัสการรวม (งดชั้นรวีวารศึกษา) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อชี้แจงข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นมัคนายก ปี 2016-2019 จากอนุกรรมการสรรหาฯ พร้อมรับบัตรลงมติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2015

สูจิบัตร 31 มกราคม 2016

國語部程序表二〇一六年元月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 31 มกราคม ค.ศ. 2016    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณชูพรรณ/คุณวรวดี
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล [Read more…]

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม โรม 8:5 “เนื้อหนัง & วิญญาณ”

“เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง
แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ”

Q1 คุณเป็นคนประเภทไหน “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” หรือ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”? โรม 8:8 “และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   อพยพ 23-24   มัทธิว 20:1-16