Archives for May 2017

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม มัทธิว 11:28 “ทรงสัญญา”

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

Q1 พระเยซู “ทรงสัญญา” กับคนที่ทำงาน “เหน็ดเหนื่อย” และ “แบกภาระ” ที่เข้ามาหาพระองค์อย่างไร?
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ความเหน็ดเหนื่อย” และ “แบกภาระหนัก” ในด้านใดบ้าง นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาพระเยซูคริสต์

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม เอเฟซัส 1:4 “ทรงเลือก”

ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก
เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์

Q1 มี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้า “ทรงเลือก” เราให้มาเป็น “ผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์” (เป็นคริสเตียน)?
Q2 “เป้าหมาย” ทั้ง 2 ประการจะเป็นจริง และเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม เยเรมีย์ 33:3 “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน”

จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า
และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า

Q1 พระเจ้าทรงสัญญากับ “คนที่ทูล (อธิษฐาน)” ต่อพระองค์อย่างไร?
Q2 คำว่า “ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า” จะช่วยให้คุณรักษาและพัฒนา “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” กับพระเจ้าอย่างไร?

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ยอห์น 14:1-2 “บ้านที่แท้จริง”

อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย
ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว
เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

Q1 คำว่า “อย่า…วิตกเลย” “วางใจ” “ในพระนิเวศ” “มีที่อยู่” และ “เราไปจัดเตรียม” ช่วยให้เรารู้ว่า “บ้านที่แท้จริง” ของเราที่เป็นคริสเตียนนั้นคือที่ไหน? (อ่าน 1 เปโตร 2:11 ประกอบ)
Q2 วันนี้คุณได้เตรียมตัวสำหรับการไปอยู่ “บ้านที่แท้จริง” ของคุณอย่างไร? (อ่าน 1 เปโตร 2:11 อีกครั้ง)
หมายเหตุ: 1 เปโตร 2:11  ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน

รายการวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13:00-14:30 น. ที่ห้อง 31