1ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า

2จงปรนนิบัติพระเจ้า ด้วยความยินดี

จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง

3จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า

คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์1

เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา

และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ

จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์

5เพราะพระเจ้าประเสริฐ

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

และความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่ ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการใคร่ครวญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากที่เปโตรพูดถึงบทบาทและหน้าที่ในสังคม ในครอบครัว ในคริสตจักร (ระหว่างพี่น้อง)  ตอนนี้เปโตรกลับมาพูดถึงบทบาทของผู้นำคริสตจักร โดยเรียกร้องให้พวกผู้นำคริสตจักรเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าให้ดี

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า “อย่างดี” กับ “ไม่ดี”? (ดูข้อ 2-3)
Q2  ถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร คุณจะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าในคริสตจักรได้อย่างไร? ถ้าคุณเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงดู คุณจะมีใจถ่อม และเชื่อฟังผู้นำของคุณอย่างไร?

ในจดหมายของเปโตร มีการเน้นย้ำเรื่องการต่อสู้ การรับมือกับความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้น เพราะการเป็นคริสเตียน  และดูเหมือนว่าเปโตรจะหนุนใจให้เราที่เป็นผู้เชื่อมองเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องปกติ อย่าประหลาดใจ

Q1  เปโตรให้เหตุผลอะไรที่เราไม่ควรจะประหลาดใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์? (ดูข้อ 12, 13, 14, 16, 19 ประกอบ)
Q2  คุณเคยประสบกับความทุกข์ยากลำบาก เพราะเชื่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น?

คนเรามักจะคิดว่า ชีวิตของตนเองนั้นยืนยาว และไม่คิดว่าจะต้องตายจากโลกนี้ไป แต่ในความเป็นจริงชีวิตเรานั้นไม่ยาวอย่างที่คิด ลองคิดดูว่า ถ้าคนเรามีอายุประมาณ 80 ปี โดยเป็นเป็นช่องๆ 8 ช่อง ดังนี้

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

ถ้าเราอายุ 20 ปี  ก็ดูเหมือนว่า เรายังเหลือเวลาอีกเยอะ

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

แต่ถ้าคุณอายุ 40 ปี คุณมีเวลาเหลือแค่ครึ่งเดียว

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

ถ้าคุณอายุมากกว่า 50 ปี นั้นหมายความ เวลาคุณเหลืออีกไม่มาก

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของตนเอง และตามพระประสงค์ของพระเจ้า? (ดูข้อ 3, 4, 7, 8 ประกอบ)
Q2  ตอนนี้คุณเหลือชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไร คุณจะวางแผนชีวิตที่เหลือของคุณตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร?

5/48