Archives for May 2011

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 31 พ.ค. กิจการ 5:33-42

“…เพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ ก็จะล้มลายไปเอง แต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายทำลายเสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า…” (38-39) นี่เป็นคำพูดของกามาลิเอล ซึ่งเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียน เมื่อ 2000 กว่าปีที่แล้ว และพระเจ้าได้ยืนยันความจริงแล้วว่า ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ เป็นความจริง เพราะวันนี้ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ยังคงอยู่ ความจริงนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความจริง และความเชื่อที่คุณมีในพระเยซูคริสต์

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 30 พ.ค. กิจการ 5:17-32

“ข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์…เพื่อให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่…เราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้…” (29-32) พวกอัครทูตรู้ว่า เป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไร และใครคือคนที่พวกเขาต้องเชื่อฟัง และสิ่งที่พวกเขาทำจะต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า อะไรคือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอยู่ของคุณ? ใครคือบุคคลที่คุณต้องเชื่อฟังสูงสุด? และการกระทำต่างๆ ในชีวิตของคุณนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสอนหรือไม่ อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 29 พ.ค. กิจการ 5:1-16

เราอาจจะคิดว่า การลงโทษอานาเนียและสัปฟีรา นั้นรุนแรงเกิดเหตุ แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีสิ่งที่อานาเนียและสัปฟีราทำ เป็นสิ่งที่ขัดกับความเชื่อและการกระทำของคนที่เชื่อในพระเจ้าในกิจการ 4:32 อย่างชัดเจน สิ่งที่เขาทำนั้นส่งผลต่อชีวิตของพี่น้อง และที่สำคัญทั้งคู่ “โกหกพระเจ้า” (3) ความสัตย์ซื่อในชีวิตต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีเพียงตัวของเรากับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ ผลลัพธ์ทีเกิดขึ้นกับอานาเนียและสัปฟีรา ช่วยเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 28 พ.ค. กิจการ 4:13-37

เปโตรและยอห์นเป็นคนสามัญธรรมดา ไม่มีการศึกษา แต่ด้วยความเชื่อ พวกเขามีความกล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่เขาเชื่อ ในสิ่งที่เขาเห็น ในสิ่งที่เขาได้ยินจากพระเยซู (31) คุณจะเป็นผู้สืบทอดความกล้าหาญเพื่อนำคนมารู้จักกับองค์พระเยซูได้อย่างไร? อธิษฐานที่คุณจะมีภาระใจและมีส่วนร่วมในงานประกาศของคริสตจักร – โปรดอธิษฐานเผื่องานประกาศวันพรุ่งนี้ เผื่อ อ.อรรถสิทธิ์ในการเทศนา เผื่อผู้นำประชุม ทีมนมัสการ และผู้ที่ถูกเชิญมาฟัง ขอพระเจ้าทรงเปิดใจคนเหล่านั้น

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 27 พ.ค. กิจการ 4:1-12

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (12) เปโตรยืนยันความจริงว่า “ความรอด” มีภายใต้ชื่อ “พระเยซูคริสต์” เท่านั้น เหมือนที่พระเยซูคริสต์บอกไว้ในยอห์น 14:6 ที่ว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” คุณมีภาระใจในการแบ่งปันข่าวนี้ให้กับคนในสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่มากน้อยเพียงไร ขอพระเจ้าทรงโปรดเติมภาระใจให้กับคุณ – อย่าลืมที่จะชวนคนที่คุณรักมางานสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองวันอาทิตย์นี้