Archives for August 2012

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 3:6-15 “คนเกียจคร้าน”

มีพี่น้องในเมืองเธสะโลนิกาบางคนเชื่อว่า พระเจ้าเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในเร็ววันนี้ ในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แทนที่พวกเขาจะกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้า พวกเขากลับหยุดทำงาน จนกลายเป็นภาระของผู้อื่น รวมทั้งยังเที่ยวไปคุยตามบ้าน รบกวนจนคนอื่นไม่สามารถทำงานทำการของตนได้อีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก

Q1 เปาโลได้ให้แนวทางในการจัดการกับพี่น้องที่เกียจคร้าน ไม่ทำงาน และชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำข้อคิดจากเรื่องการเกียจคร้านมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์ในวันนี้อย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 3:1-5 “การอธิษฐานเผื่อ”

แม้ว่าเปาโลจะได้ชื่อว่า เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ มีสติปัญญา มีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์อย่างมากมาย มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า กระทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญมากมาย แต่สิ่งที่ท่านยังต้องการอยู่เสมอ คือ กำลังหนุนทั้งจากพี่น้องคริสเตียน และจากพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอธิษฐานเผื่อ

Q1 จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลคาดหวังว่า อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพี่น้องอธิษฐานเผื่อ?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้เต็มเวลาและผู้นำในคริสตจักรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำคริสตจักร คณะมัคนายก คณะกรรมการภาคภาษาไทย คณะกรรมการภาคภาษาจีน หัวหน้ากลุ่มเซล ฯลฯ

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 2:16-17 “การเปลี่ยนแปลง”

ความรอดเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกในการดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อกับพระเจ้า ในเส้นทางเดินบนถนนแห่งความเชื่อชีวิตของเราจะค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ วันเหมือนที่ได้กล่าวใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

Q1 เปาโลได้อธิษฐานผื่อพี่น้องที่เมืองเธสะโลกานิกาที่จะเติบโตในความเชื่อ และมีชีวิตที่ถูกสร้างใหม่อย่างไร?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 2:13-15 “ผู้ถูกเลือก”

ความรอด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ฤทธิ์เดช การอัศจรรย์ หรือหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพราะความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคนเพื่อแค่เราเชื่อเหมือนใน
เอเฟซัส 2:8-9 ที่กล่าวไว้ว้า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

Q1 อะไรทำให้เปาโลมีความมั่นใจในความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับพี่น้องที่ชาวเมืองเธสะโลนิกา?
Q2 คุณมีความมั่นใจแค่ไหนว่า คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้รอด และอะไรทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น?

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 2:1-12 “คนนอกกฏหมาย”

มีการแอบอ้าง และหลอกลวงว่า วันเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงแล้ว ทำให้เกิดการวิตกกังวล และบางคนก็หลงเชื่อ ละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งเปาโลได้กล่าวเตือนในจดหมายฉบับแรกแล้ว (1 เธสะโลนิกา 4:13-5:11) แต่การหลอกลวงก็ยังมีอยู่ และความเข้าใจผิดก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เปาโลจึงต้องเขียนมาย้ำเตือนในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยเพิ่มเติมว่า จะมีคนนอกกฎหมาย หรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์ ปรากฏขึ้น และจะกระทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญอันเป็นเท็จมากมาย เพื่อจะหลอกลวงผู้คนให้หลงจากทางของพระเจ้า

Q1 แม้ว่าจะมีคนนอกกฎหมาย หรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์ ปรากฏขึ้น ทำการอัศจรรย์ ประกาศตนว่า เป็นพระเจ้า และมีผู้คนมากมายติดตาม แต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคือ….? (ดูข้อ 8, 12 ประกอบ)
Q2 ในปัจจุบันมีคำพยากรณ์ หมายสำคัญ และการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคำพยากรณ์ ทุกหมายสำคัญ และทุกการอัศจรรย์มาจากพระเจ้า จงพิสูจน์ทุกสิ่งเหมือนที่ยอห์นกล่าวเตือนใน 1 ยอห์น 1:4 ว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลก”