Archives for December 2014

วันพุธที่ 31 ธันวาคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต IV”

15 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวัน เท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้าย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “ยินดี” “เท่ากับ” “ทุกข์ยาก” “ประสบการร้าย” คำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของผู้เขียนอย่างไร? ระหว่าง “ชีวิตที่มีความยินดี” กับ “ชีวิตที่ประสบความทุกข์ยาก”
Q2  ลองคิดถึงชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมาว่า มีสิ่งใดบ้างที่เป็นความทุกข์ยาก ประสบการร้ายๆ ลองเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาสัก 10 อย่าง และลองถามตนเองว่า พระเจ้าทรงอยู่ตรงไหนในเหตุการณ์เหล่านั้น

โครงการตาสว่าง เดือนมกราคม

Microsoft Word - 2015-01-Jan_ThMicrosoft Word - 2015-01-Jan_Ch

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

สูจิบัตร 28 มกราคม 2014

國語部程序表二○一四年十二月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:28 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม :อ.นนท์ชัย/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำเพลงสั้น
:คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเม่า คุณปั่นหยุนเจียว [Read more…]

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต III”

14 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำว่า “ขอ” “อิ่มในยามเช้า” “ความรักมั่นคง” “เปรมปรีดิ์ยินดี” ผู้เขียนมีความปรารถนาอยากให้ชีวิตของเขาในแต่ละวันเป็นอย่างไร?
Q2  ลองคิดถึงชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมาว่า มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงเป็นความดีงาม และความรักมั่นคง และทำให้ชีวิตของคุณนั้นชื่นชมยินดี ลองเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาสัก 10 อย่าง

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม สดุดี 90:12-17 “ทบทวนชีวิต II”

13 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้า หรือยังอีกนานเท่าใด
ขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คำว่า “ขอทรงหันมาเถิด” และ “ขอทรงมีความสงสาร” ช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาพจิตใจของผู้เขียน เมื่อเขาทบทวนชีวิตของเขากับพระเจ้าอย่างไร?
Q2  ลองคิดถึงชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมาว่า เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติ (การรู้ว่า กำลังทำอะไรอยู่) อย่างมีปัญญา (การตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง) มากน้อยแค่ไหน?