Archives for May 2018

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม มัทธิว 25:40 “พี่น้องที่ต่ำต้อย”

เรา (พระเยซูคริสต์) บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เรา (พระเยซูคริสต์) ด้วย

Q1 ทำไมการกระทำ “สิ่งดี” กับ “พี่น้องที่ต่ำต้อย” จึงเปรียบเสมือนการกระทำ “สิ่งดี”กับ “พระเยซูคริสต์”?  (ดู ลูกา 4:17-21 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือ “พี่น้องที่ต่ำต้อย” ที่พระเจ้าอยากให้คุณเข้าไปดูแล เอาใจใส่?
หมายเหตุ: ลูกา 4:17-21 17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า 18 พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า 20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลง และตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ 21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้ว”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 13-14    ยอห์น 12:1-26

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 1 ซามูเอล 16:7 “ดี” หรือ “ไม่ดี”

แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา
ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู
มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ”

Q1 คุณเคย “ตัดสิน” ใครว่า “คนนั้นดี” หรือ “คนนั้นไม่ดี” โดยดูจากรูปร่าง หน้าตาบ้างหรือไม่?
Q2 คุณคิดว่า “พระเจ้าจะยอมรับคุณ” เพราะ “รูปร่างภายนอก” (ความประพฤติ) หรือ เพราะ “จิตใจ” (ความเชื่อ) ของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 10-12    ยอห์น 11:30-57

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 1 เปโตร 3:10 “คำพูด”

เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี
ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง

Q1 คำว่า “รักชีวิต” และ “ปรารถนาจะเห็นวันดี” เกี่ยวข้องกับการ “ไม่พูดสิ่งที่ชั่ว” และ “พูดอุบายล่อลวง” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปปรับปรุง “การใช้คำพูด” ของคุณกับผู้อื่นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 7-9  ยอห์น 11:1-29

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ลูกา 6:31 “การปฏิบัติต่อผู้อื่น”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Q1 คุณคิดว่า “คำสอน” ของพระเยซูคริสต์ในเรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้อื่น” เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมวันนี้อย่างไร?
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณอยากจะนำ “คำสอน” นี้ไปใช้ด้วย?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 10:24-42

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม สุภาษิต 2:4-5 “ท่าที”

ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า

Q1 คำว่า “ถ้า” “ดุจหาเงิน” และ “อย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” สะท้อนให้เห็นถึง “ท่าที” ในการแสวงหา “สติปัญญา” จากพระเจ้า  แสวงหา “ความเข้าใจ” ในการยำเกรงพระเจ้า และแสวงหา “ความรู้” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 วันนี้คุณใช้ “เวลา” (24 ชั่วโมง) ที่คุณมีอยู่ในการแสวงหา “สติปัญญา” แสวงหา “ความรู้” และ “ความยำเกรง” พระเจ้ามากน้อยแค่ไหน เมื่อ “เปรียบเทียบ” กับเวลาที่คุณใช้ในเรื่องอื่นๆ การทำงาน การเรียน เล่นกีฬา เล่นเกมส์ เล่นคอมพิวเตอร์  ดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ   อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “เวลา” แสวงหาพระองค์มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 10:1-23