ความเชื่อ ไม่ใช่แค่คำพูดหรือความคิด แต่เป็นความจริงที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้จากการกระทำของคนคนนั้น เพราะไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็น “คนที่ดีแต่คำพูดเท่านั้น” ซึ่งนางรูธได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เธอมีความเชื่อแบบไหน

Q1 คุณคิดว่า การที่นางรูธยืนยันว่าจะติดตามนางนาโอมีไป และพูดว่า “…..พระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น….ถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉัน และให้หนักยิ่ง” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเธออย่างไร?
Q2 ความเชื่อ และความตั้งใจของนางรูธเป็นแบบอย่างให้คุณในการดำเนินชีวิตในฐานะลูกของพระเจ้าอย่างไร? พระเจ้าของนางรูธ คือ พระเจ้าของคุณหรือไม่?

มีคนเคยบอกไว้ว่า ความสุขมักจะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทุกข์มักจะมาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ แม้ว่าระยะเวลาของความสุขกับความทุกข์จะเท่ากัน ในขณะที่ 1 นาทีความสุข ดูคล้ายๆ กับแค่การกระพริบตาครั้งเดียว แต่ 1 นาทีแห่งความทุกข์ ดูเหมือนยาวนานเป็นปีๆ โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียคนที่เรารัก

Q1 ลองจินตนาการดูว่า ชีวิตของนาโอมีตลอด 10 ปี ที่อยู่ที่แผ่นดินโมอับเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 1, 3, 5 และนางรูธ 1:20-21 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จัก ที่เพิ่งสูญเสียคนในครอบครัว หรือ คนที่รักไป ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจคนเหล่านั้น

มีผู้คนมากมายที่อยากจะติดตามพระเยซูคริสต์ ชื่นชมยินดีในคำสอนของพระเยซูคริสต์ และมีความสุขในบรรยากาศและสังคมของคริสเตียน แต่เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จงตามเรามา” พวกเขาก็มีข้ออ้างมากมายในการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์

Q1 พระเยซูเริ่มต้นด้วยการตรัสว่า “จงตามเรามา” ก่อนที่จะสรุปในตอนท้ายว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” พระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับการเป็นสาวกที่จะติดตามพระองค์?
Q2 ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณกำลังเดินตาม “พระเยซูคริสต์” หรือ “คำสอนของพระองค์” หรือ “บรรยากาศของสังคมคริสตเตียน”? อะไรทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น?

ยุคนี้เป็นยุคที่คนไม่มีความเชื่อ นอกจากเชื่อในตัวเองและประพฤติในสิ่งที่ชั่วร้ายตามความต้องการของตนเอง และมารซาตานก็พยายามที่จะกัดกินผู้คนด้วยความทุกข์ยากลำบาก การล่อลวง หรือแม้แต่ความหวาดกลัวในเรื่องภูตผี เพื่อผู้คนจะได้หันเหจากพระเจ้า เลิกเชื่อพระเจ้า

Q1 ผี และวิญญาณชั่วเป็นเรื่องจริง และพวกมันมักจะนำความทุกข์ยากมาสู่ผู้คนที่ยุ่งเกี่ยวกับมันเสมอ แต่พระเยซูคริสต์ทรงมีอำนาจเหนือผีและวิญญาณชั่ว ขอเพียงคุณมีความเชื่อ ถ้าคุณถูกรบกวนด้วยเรื่องเหล่านี้ จงอธิษฐานด้วยความเชื่อ แล้วพวกมันจะหนีไป
Q2 การขาดความเชื่อ และมีฐิติชั่ว (การดำเนินชีวิตที่ชั่วร้าย) ส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตในความเชื่อคริสเตียนของคุณในวันนี้?

พระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงให้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้าพระบิดา ที่ได้สะท้อนออกมาให้เห็นจากตัวของพระองค์เอง สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คิดถึงคำพูดของพระเยซูคริสต์ในยอห์น 14:9 ที่ว่า “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ‘ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น’

Q1 เปโตร ยอห์น และยากอบ อาจจะประหลาดใจ และไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่ได้เห็น – การพูดคุยระหว่างพระเยซูคริสต์กับโมเสสและเอลียาห์ แต่สิ่งที่พระเจ้าพระบิดาอยากให้เปโตร ยอห์น และยากอบเข้าใจคืออะไร? (ดูข้อ 35 ประกอบ)
Q2 พระเยซูคริสต์ได้สะท้อนพระสิริของพระเจ้าพระบิดาให้สาวกได้เห็น คุณในฐานะที่เป็นคริสเตียน (ซึ่งมีความหมายว่า พระเยซูองค์น้อย) ได้สะท้อนความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ ให้กับคนที่อยู่รอบๆ ข้างได้เห็นอย่างไรบ้าง?

5/41