หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. การอบรมเรื่อง “การเป็นผู้นำ และสมาชิกที่พอพระทัยของพระเจ้า” ของภาคภาษาจีน โดย อ.ไคเหมินชง วันเสาร์ที่ 28 เวลา 19.00 น. และอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 10.30 น. และ 13.30 น.
  2. การเชิญนักเรียนชั้นเรียนภาษาจีน และครอบครัว มาร่วมงานประกาศ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม และการจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศ ในช่วงบ่าย
  3. สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ  อธิษฐานเผื่อสมาชิกจะเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า มาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนา ขอพระเจ้าทรงเปิดใจทุกคนที่มาฟัง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ คุณภีรพรรณ และคุณจ้าวเสี้ยวฉือ
3.       การประชุมนมัสการในคืนวันศุกร์ประเสริฐ 22 เมษายน และการนมัสการในวันอีสเตอร์ 24 เมษายน ซึ่งจะมีการนมัสการตอนรุ่งอรุณเวลา 6.00 น. ก่อนที่จะมีการนมัสการรวมตามปกติในเวลา 10.00 น. [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.       การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ ซึ่งเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมถึงวิทยากรของค่ายคือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.      สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร  โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.      การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนมึ 15 คนไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.      งานฟื้นฟูของคริสตจักรในหัวข้อ “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2011 ขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงมาถึงสมาชิกทุกๆ คน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การประชุมของคณะกรรมการการเงิน (วันนี้) ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดในพันธกิจของพระเจ้า
3.       การประชุมวางแผนการสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ (วันนี้) เพื่ออธิษฐานด้วยกัน และอธิษฐานเผื่อการเตรียมตัวของครูผู้สอน และนักเรียนที่จะสมัครเข้ามา โดยจะมีชั้นเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. [Read more…]